Zarządzanie przedszkolem

Dziennik elektroniczny w przedszkolach

Główny obrazek do Dziennik elektroniczny w przedszkolach

Dokumentacja przebiegu nauczania wymaga dużego nakładu pracy od dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Przygotowywanie planów miesięcznych, zapis pracy, zajęcia indywidualne, diagnozy i sprawozdawczość realizacji podstawy programowej zajmuje wiele czasu.

Jednocześnie szereg badań wskazuje, jak ważna dla rozwoju dziecka w szybko zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii jest edukacja przedszkolna. Tymczasem często zbyt wiele energii wkładają nauczyciele i dyrektorzy w kwestie formalne i sprawozdawcze, kosztem czasu poświęconego na samą pracę wychowawczą.

Sposobem na usprawnienie pracy pedagogów jest prowadzenie dokumentacji w dzienniku elektronicznym dla przedszkola. W ostatnich dziesięciu latach dzienniki elektroniczne upowszechniły się w szkołach podstawowych. Lecz nadal brakuje na polskim rynku dziennika elektronicznego dla przedszkoli zgodnego z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kidsview chce to zmienić udostępniając dyrektorom i nauczycielom pierwszy w Polsce dziennik elektroniczny w pełni zgodny z wymogami MEN. Wprowadzenie e-dziennika w postaci aplikacji zaoszczędzi wiele godzin, usprawni organizację i zwiększy komfort pracy. Bez wątpienia w ciągu najbliższych lat dzienniki elektroniczne staną się standardem także edukacji przedszkolnej.


Prawo a dzienniki elektroniczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji dziennik może być prowadzony w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia:

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

Przedszkole jest też zobowiązane prowadzić dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola. Zgodnie z § 18 Rozporządzenia pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkoli prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.


Dziennik elektroniczny dla przedszkoli

Dziennik elektroniczny umożliwia wygodną i bezpieczną dokumentację przebiegu wychowania przedszkolnego. W dzienniku elektronicznym Kidsview wiele danych wpisuje się automatycznie. Dotyczy to na przykład frekwencji, grup, nauczycieli, prowadzonych zajęć powiązanych z tematami ujętymi w planach miesięcznych, zrealizowanych osiągnięć z podstawy programowej, diagnoz, czy zajęć indywidualnych. Dane są bezpiecznie przechowywane, a dziennik można wydrukować i przechowywać w formie elektronicznej lub papierowej.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu Kidsview, w jednej aplikacji znajdują się wszystkie niezbędne funkcje, które nadają rytm placówce, ułatwiające pracę dydaktyczną i realizację podstawy programowej według MEN dla nauczycieli, oraz pozwalające rodzicom obserwować postępy swoich dzieci w procesie edukacji.

Używanie dziennika elektronicznego Kidsview pozwala dyrekcji i nauczycielom w łatwy i szybki sposób ustalić harmonogram zajęć i ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zajęć indywidualnych oraz dodatkowych, zapisów na nie i zarządzaniu dodatkowymi wydarzeniami w placówce.

Dziennik elektroniczny dla przedszkola jest częścią systemu Kidsview, ułatwiającego codzienną pracę dyrektorów i nauczycieli. Aplikacja dla przedszkoli i żłobków Kidsview uproszcza administrację, sprawozdawczość, rozliczenia, zarządzanie grupami, jadłospisem, zajęciami, ważnymi ogłoszeniami. Dzięki temu dyrektorzy i nauczyciele mogą mieć więcej czasu i energii na to co najważniejsze.


Zalety wprowadzenia dziennika elektronicznego w przedszkolu

Do wybranych zalet skorzystania z dziennika elektronicznego Kidsview należy:

 • usprawnia planowanie i komunikację w zespole,
 • ułatwia sporządzanie planów miesięcznych,
 • automatyzuje monitoring realizacji tematów, celów i podstawy programowej,
 • usprawnia ewidencję obecności dzieci,
 • ułatwia pracę dydaktyczną poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych,
 • pozwala monitorować postępy dzieci i sporządzać indywidualne arkusze diagnozy,
 • umożliwia efektywną i wygodną komunikację pomiędzy rodzicami a przedszkolem,
 • wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w jednym miejscu,
 • oszczędza wiele czasu i pracy.Rozpoczęcie pracy z dziennikiem elektronicznym i aplikacją Kidsview jest dziecinnie proste! Zaletą systemu jest jego intuicyjność oraz ładny interfejs graficzny. To bezpieczne i komfortowe rozwiązanie edukacyjne dla dyrektora, nauczycieli i rodziców. Więcej czasu na to co najważniejsze!