Zarządzanie przedszkolem

PPK w placówkach przedszkolnych i żłobkach

Główny obrazek do PPK w placówkach przedszkolnych i żłobkach

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Wprowadzenie PPK w placówkach jest uzależnione od tego, czy wchodzi ona w skład sektora finansów publicznych czy nie, oraz ilości osób zatrudnionych. Sprawdź, kiedy w Twojej placówce trzeba utworzyć PPK.


Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Jest tworzony jednocześnie przez Państwo, Pracodawcę i Pracownika. Do programu automatycznie zapisany jest każdy pracownik, który ukończył 18. rok życia, ale nie ukończył 55. roku życia. Osoby zatrudnione chcąc pozostać w programie, są zwolnione z formalności, które musi przejąć pracodawca. Firma prowadząca placówkę przedszkolną lub żłobek oraz uczestnik PPK finansują na prywatny rachunek PPK pracownika wpłaty podstawowe. Wysokość wpłaty dla placówek wynosi 1,5%, a dla pracownika 2%. Obydwie strony mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych do maksymalnej wysokości 4% wynagrodzenia pracownika miesięcznie. Jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł) realizuje Państwo. Rezygnacja z PPK pracownika jest możliwa. Wiąże się ona ze złożeniem deklaracji rezygnacji i dopilnowaniem spełnienia wszystkich warunków formalnych przez pracownika placówki. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK w firmie są wyłącznie mikroprzedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa, które prowadzą Pracownicze Plany Emerytalne (PPE).

Obowiązki związane z PPK w placówce przedszkolnej i żłobku

  1. Wybierz instytucję finansową. Decyzja musi zapaść w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją osób zatrudnionych. Wybierając firmę obsługującą PPK, warto się kierować jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami zarządzania środkami.
  2. Podpisz umowę o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK. Pierwsza z nich jest zawierana z wybraną instytucją finansową, a umowa o prowadzenie PPK jest zawierana w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w firmie.
  3. Zarządzanie i wprowadzenie PPK w firmie. Przede wszystkim należy sprawdzić narzędzia informatyczno-księgowe, które są używane do rozliczania składek i wynagrodzeń. Zdolność systemu do sprawnego dokonywania takich procesów jak zgłaszanie nowych pracowników do PPK, czy wypisywaniu ich po złożeniu deklaracji rezygnacji jest ważnym elementem, który ułatwi administrację. Jednocześnie pracodawca musi przygotować się na terminowe odprowadzenie wpłat do PPK oraz do dodatkowego prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Wpłaty do PPK muszą być dokonywane od miesiąca następującego po zawarciu umowy o prowadzenie. Powinny być obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Kiedy moja placówka przystąpi do PPK? Sektor finansów publicznych

Placówki oświatowe prowadzone przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) muszą wprowadzić PPK od 1 stycznia 2021 r. niezależnie od ilości osób zatrudnionych. Ostateczne terminy do zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych:

umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.


Kiedy moja placówka przystąpi do PPK? Sektor prywatny

Prywatne przedszkola i żłobki mają obowiązek utworzenia PPK w terminie uzależnionym od ilości osób zatrudnionych w danej firmie:
I etap - firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r. - od 1 lipca 2019 r.
II etap - firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r. - od 1 stycznia 2020 r.,
III etap - firmy, które zatrudniają co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r. - od 1 lipca 2020 r.,
IV etap - firmy które zatrudniają poniżej 20 osób - od 1 stycznia 2021 r.

Ostateczne terminy do zawarcia umów dla placówek prywatnych:

I etap - umowa o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r., umowa o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r.,

II etap - umowa o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., umowa o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.,

III etap - umowa o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., umowa o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.,

IV etap - umowa o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., umowa o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Przygotowanie przedszkola do wdrożenia PPK nie jest takie łatwe. Na pewno należy dokładnie przeanalizować rynek instytucji finansowych zarządzających środkami PPK, sprawdzić ilu pracowników będzie zainteresowanych przystąpieniem do programu, a także sprawdzić adekwatność systemów księgowych używanych do rozliczeń z podmiotem zarządzającym. Dlatego warto pochylić się nad tymi tematami dużo wcześniej niż terminy wskazane w ustawie. Szczególnie jeśli temat PPK jest jednym z tysiąca, którymi muszą zająć się dyrektorzy przedszkoli.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajduje się na oficjalnej stronie https://www.mojeppk.pl