Zarządzanie przedszkolem

Straty edukacji przedszkolnej z powodu COVID19

Główny obrazek do Straty edukacji przedszkolnej z powodu COVID19

Pandemia COVID19 powoduje olbrzymie wyzwania dla edukacji i jej pracowników. I i III fala zachorowań spowodowała zamknięcie przedszkoli, powodując wiele trudności dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Dostępne wyniki badań w USA i Europie wskazują na trzy istotne konsekwencje pandemii dla przedszkoli i żłobków:

  1. Spadek liczby dzieci uczęszczających regularnie do przedszkoli i żłobków o średnio około 15% w ciągu roku od rozpoczęcia pandemii.
  2. Straty w rozwoju dziecka z powodu zamknięcia placówek lub odwołanych zajęć.
  3. Pogorszenie wyników finansowych placówek i utrata pracy pracowników edukacji przedszkolnej.

Część rodziców pracując w ramach „home office”, ograniczając koszty lub z uwagi na obawy związane z pandemią decyduje się na zatrzymanie dziecka w domu. Według dostępnych dla USA szacunków spadek liczby dzieci w przedszkolach i żłobkach wynosi od 10% do 20%. Jednocześnie spadek czasu poświęconego edukacji zastąpiony jest wzrostem godzin spędzonych przez dzieci przed telewizorem lub grami. Aktywność, rozwój umiejętności, zabawa i kontakty w grupie zastępowane są pasywnym odbiorem mediów, co stanowi bardzo negatywny trend.

Według szacunków fundacji „Save the Children” średnio na świecie dzieci straciły 74 dni edukacji z powodu pandemii, co stanowi ponad 1/3 wszystkich dni szkolnych w roku. Straty w edukacji widoczne są zwłaszcza wśród młodszych dzieci, ponieważ rozwój ich umiejętności, poznawanie świata i uspołecznienie wymaga bezpośredniego kontaktu z grupą i nauczycielem. Zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym posiadają ograniczoną zdolność zdobywania wiedzy samodzielnie. Młodzież w wieku powyżej 15 lat, a zwłaszcza studenci potrafią w nieporównywalnie większym stopniu zdobywać wiedzę poprzez indywidualną naukę. Tym samym straty w edukacji przedszkolnej i do III klasy szkoły podstawowej są największe i mogą mieć negatywne konsekwencje na rozwój dzieci po pandemii. Badania wskazują, że ma to szczególne znaczenie wśród dzieci z uboższych rodzin, gdzie możliwości dodatkowej edukacji, czy dostępu do komputera w domu są często ograniczone.

Mniejsza liczba dzieci w przedszkolach i żłobkach, okresy zamknięcia placówek i odwołane zajęcia to spadek przychodów dla w niepublicznej edukacji. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu środków sanitarnych i stosowania zaostrzonych procedur bezpieczeństwa. Wpływa to negatywnie na wyniki finansowe przedszkoli i żłobków, często powodując też utratę pracy przez pracowników samych placówek lub osób współpracujących z nimi. W sektorze publicznym spadek przychodów jednostek samorządu terytorialnego i dodatkowe wydatki związane z pandemią powodują także presje na koszty w innych obszarach, w tym niestety w edukacji. Częściowo mitygują te konsekwencje wdrażane przez poszczególne kraje działania antykryzysowe.

Tym samym edukacja jest jednym z obszarów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID19. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i pracowników. Negatywne konsekwencje mitygowane są częściowo poprzez naukę zdalną. Zajęcia zdalne są powszechnie stosowane w klasach od IV do VIII szkół podstawowych, edukacji średniej i wyższej. Szkoły podstawowe i licea, które korzystają z dzienników elektronicznych dość sprawnie przeszyły na system edukacji zdalnej. Dzieci w tym wieku nie bez strat, ale łatwiej mogą korzystać z tej formy edukacji. W przypadku przedszkoli, a zwłaszcza żłobków, jest to bardzo trudne. Niemniej cześć przedszkoli decyduje się na prowadzenie wybranych zajęć online. Pomaga w tym aplikacja Kidsview, gdzie w sposób łatwy i elastyczny można organizować takie zajęcia i udostępniać je rodzicom wraz z materiałami. W formie online poprzez dziennik elektroniczny można także prowadzić część zajęć indywidualnych, organizować zebrania dla rodziców. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że edukacja zdalna nie jest w stanie zrekompensować normalnych zajęć w przedszkolu i żłobku.

Nadzieją dla powrotu edukacji przedszkolnej do normalnej aktywności są szczepienia przeciwko COVID19. Wyniki z takich krajów jak Izrael, Wielka Brytania, czy USA wskazują, że wraz z postępem szczepień liczba zachorowań, a co za tym idzie hospitalizacji i śmiertelności istotne spada. Skokowo obniża się wtedy obciążenie szpitali, zagrożenie dla zdrowia i ryzyko kolejnych zamknięć przedszkoli i żłobków. Jeżeli w Polsce postęp szczepień będzie wystarczająco szybki, to koniec roku szkolnego 2020/2021 może oznaczać także zakończenie olbrzymiej niepewności i wyzwań dla edukacji przedszkolnej z powodu COVID19. Należy życzyć tego pracownikom edukacji przedszkolnej, dzieciom i rodzicom.