Polityka Prywatności View Concept

Dzień dobry!

Zależy nam na najwyższej jakości świadczonych usług, ochronie prywatności oraz wysokich standardach bezpieczeństwa. Misją spółki View Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań edukacyjnych oraz produktów i usług związanych z opieką nad dziećmi i ich rozwojem. Dlatego udostępniamy Państwu Portal Kidsview i System Kidsview, w tym usługi dodatkowe świadczone bezpośrednio przez View Concept. W ten sposób stajemy się w przewidzianym wymogami prawa zakresie administratorem Twoich danych osobowych. Ten dokument określa Twoje prawa związane z ochroną prywatności, a także informuje, jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane i gromadzone w związku z korzystaniem z Portalu Kidsview i usług dodatkowych systemu Kidsview. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami!

 

Spis treści

§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia wstępne
§ 3. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Portalu Kidsview
§ 4. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Usług Dodatkowych
§ 5. Otrzymywanie zamówionych treści marketingowych
§ 6. Pliki cookies oraz podobna technologia
§ 7. Zarządzanie Ustawieniami Cookies
§ 8. Okres Przetwarzania Danych Osobowych
§ 9. Uprawnienia Użytkownika
§ 10. Odbiorcy Danych
§ 11. Przekazywanie Danych poza EOG
§ 12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych
§ 13. Dane Kontaktowe
§ 14. Zmiany Polityki Prywatności

 

§1. Definicje

 1. Terminy używane w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  1. Administrator – View Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oferująca Systsem Kidsview, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759549, o numerze NIP: 9512473999, o numerze: REGON 381886480 oraz o kapitale zakładowym w całości opłaconym 100 000 złotych
  2. Aplikacja – aplikacja mobilna, przeznaczona na telefony komórkowe z systemem iOS i Android, umożliwiająca zalogowanym Użytkownikom dostęp do Systemu Kidsview
  3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Placówka – podmiot lub organ prowadzący placówkę przedszkolną lub żłobek na podstawie odpowiednich przepisów prawa, który zawarł z Administratorem umowę o świadczenie usług dotyczących Systemu Kidsview
  5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  6. Portal Kidsview – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem https://kidsview.pl/.
  7. Przetwarzanie – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
  8. Regulamin dostępu do Systemu Kidsview – Regulamin określający zasady i warunki dostępu przez Użytkowników do Systemu KidsvView.
  9. Regulamin Portalu Kidsview i Usług Dodatkowych – regulamin określający zasady i warunki świadczenia przez Administratora na Użytkowników Usług związanych z Portalem Kidsview i Usług Dodatkowych, związanych z Systemem Kidsview.
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  11. Serwis Internetowy – serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet, zlokalizowany w domenie app.kidsview.pl, pozwalający na dostęp do Systemu Kidsview po zalogowaniu się przez Użytkownika.
  12. System Kidsview – system informatyczny, utrzymywany przez Administratora, służący do gromadzenia danych i obsługi placówek przedszkolnych i żłobków w zakresie wybranych procesów wewnętrznych oraz komunikacji, zapewniający wsparcie działalności Placówki.
  13. Usługi – usługi opisane Regulaminie Portalu Kidsview i Usług Dodatkowych świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników.
  14. Usługi Portalu – usługi świadczone przez Dostawcę za pomocą Portalu Kidsview.
  15. Usługi Dodatkowe – usługi dodatkowe, związane z Systemem Kidsview.
  16. Użytkownik – jakakolwiek osoba będąca użytkownikiem Portalu Kidsview, Systemu Kidsview, Serwisu Internetowego lub Aplikacji, a także każda osoba, która korzysta z Usług Dodatkowych.

§2. Postanowienia Wstępne

 1. Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Kidsview (świadczeniem Usług Portalu) oraz Usług Dodatkowych Przetwarza Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług. Administrator może także Przetwarzać informacje o aktywności Użytkownika w Portalu Kidsview, Serwisie Internetowym i Aplikacji. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele Przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.
 2. Administrator Przetwarza również Dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych przez Placówki za pośrednictwem Systemu Kidsview. W takim przypadku Administrator działa jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO i Przetwarza Dane osobowe na zlecenie Placówki, z usług której korzysta Użytkownik. Oznacza to, że w tym zakresie Administrator nie Przetwarza Danych osobowych Użytkowników dla własnych celów. Więcej informacji o Przetwarzaniu Danych osobowych Użytkowników przez Placówkę znajduje się w Regulaminie dostępu do Systemu Kidsview.

§3. Przetwarzanie Danych w Związku z Korzystaniem z Portalu Kidsview

 1. Administrator Przetwarza Dane osobowe Użytkowników Portalu Kidsview w następujących celach:
  1. świadczenia poszczególnych Usług w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu Kidsview – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu obsługi reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne Dane osobowe w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza w celu doskonalenia jej funkcjonalności.
 3. Aktywność Użytkownika w Portalu Kidsview, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje Przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator Przetwarza je również w celach technicznych,administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

§4. Przetwarzanie Danych w Związku z Korzystaniem z Usług Dodatkowych

 1. Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają z Usług Dodatkowych są Przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. świadczenia poszczególnych Usług Dodatkowych określonych w Regulaminie Portalu Kidsview i Usług Dodatkowych – podstawą prawną Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika jest niezbędność Przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych Usług Dodatkowych;
  3. w celu obsługi reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną Przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 2. Aktywność Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług Dodatkowych, w tym jego Dane osobowe, jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje Przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator Przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. W przypadku korzystania z usługi „Wiadomości” (chatu) w Aplikacji i Serwisie Internetowym w celu prowadzenia komunikacji w ramach Placówki i z Placówką oraz w celach z niej wynikających administratorem w rozumieniu RODO jest Placówka, która Przetwarza Dane osobowe w związku z własnym uzasadnionym interesem. Zasady Przetwarzania Danych osobowych przez Placówkę oraz uprawnienia Użytkownika w stosunku do Placówki określone są w Regulaminie dostępu do Systemu Kidsview dostępnym w zakładce Informacje Prawne w Aplikacji i Serwisie Internetowym.

§5. Otrzymywanie zamówionych treści marketingowych

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie treści marketingowych Dane osobowe Użytkownika mogą być również Przetwarzane przez Administratora, aby kierować do Użytkownika te treści wybranymi przez Użytkownika kanałami komunikacji, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w zakresie wynikającym z udzielonej zgody. Podstawą prawną Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku ze zgodą wyrażoną na otrzymywanie treści marketingowych wybranym kanałem komunikacji.
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych osobowych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie przekazywanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

§6. Pliki cookies oraz podobna technologia

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal Kidsview oraz Serwis Internetowy.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora bez zgody Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w tym w celu utrzymania sesji Użytkownika.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody pliki cookies oraz inna podobna technologia mogą być także wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych i analitycznych, w tym w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowywania wyświetlanych Użytkownikowi treści w Portalu Kidsview i Serwisie Internetowym. W takim przypadku Administrator oraz inne podmioty świadczące usługi analityczne i marketingowe mogą przechowywać informacje takie jak pliki cookies lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 4. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych przez Administratora oraz jego partnerów. Aktualna i kompletna lista partnerów Administratora dostępna jest w Portalu Kidsview.
 5. Google Analytics – Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu Internetowego. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 6. Google Tag Manager – to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m. in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: http://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.
 7. Google Ads – to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: http://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 8. Piksele Facebooka – to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: http://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 9. Facebook Custom Audience – Grupy niestandardowych odbiorców tworzone są na podstawie informacji o Użytkownikach przekazywanych do Facebooka. Zhaszowane przez Facebook informacje zostają dopasowane do profili na Facebooku, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie reklam Użytkownikom na Facebooku, Instagramie i w Audience Network. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: http://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.
 10. HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na wprowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie Internetowym, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji, oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie Internetowym. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: http://www.hotjar.com/privacy.
 11. Leadfeeder – gromadzi dane behawioralne osób odwiedzających Serwis Internetowy, w tym przeglądane strony, źródło odwiedzin i czas spędzony na stronie, w celu wzbogacania bazy kontaktowej Administratora. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Leadfeeder dostępne są pod linkiem: http://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/.

§7. Zarządzanie Ustawieniami Cookies

 1. Sesyjne pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu Internetowego.
 2. Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora. Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez:
  1. kliknięcie przycisku „OK” na banerze pojawiającym się po wejściu na Portal Kidsview. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych lub marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies),
  2. rozpoczęcie korzystania z Serwisu Internetowego w wyniku dokonania rejestracji w Systemie Kidsview w przypadku, gdy ustawienia przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika pozwalają na instalacje analitycznych lub marketingowych plików cookies (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).
 3. Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
 4. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
  1. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 5. W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj i danego dostawcę plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

§8. Okres Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Przetwarzane są przez Administratora w czasie świadczenia usług zgodnie z Regulaminem Portalu Kidsview i Usług Dodatkowych, skutecznego wycofania zgody (w tym wyrażenia zgody na otrzymywanie zamówionych treści marketingowych) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem Przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną Przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres Przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu Przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§9. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem Przetwarzania Danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim Dane osobowe Użytkownika Przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Systemie Kidsview, w tym w Serwisie Internetowym lub Aplikacji. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem Przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli Przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną Przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§10. Odbiorcy Danych

 1. W związku z realizacją przez Administratora określonych w Polityce celów Przetwarzania, Dane osobowe będą ujawniane przez Administratora zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom rozwiązań analitycznych i marketingowych wskazanych w Polityce, dostawcom systemów służących do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz podmiotom odpowiadającym za utrzymanie systemów informatycznych służących do świadczenia usług w ramach Portalu Kidsview, Strony Internetowej i Aplikacji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§11. Przekazywanie Danych poza EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazują Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

§12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe Przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez niego zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy Przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

§13. Dane Kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy na adres Administratora lub poprzez adres e-mail: rodo@kidsview.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@kidsview.pl w każdej sprawie dotyczącej Przetwarzania Danych osobowych.

§14. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 24 września 2023 roku.