Regulamin Portalu Kidsview i Usług Dodatkowych

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia przez Dostawcę na rzecz Użytkowników Usług Dodatkowych, związanych z Systemem Kidsview.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Terminom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Aplikacja – aplikacja mobilna, przeznaczona na telefony komórkowe z systemem iOS i Android, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do Systemu Kidsview.
  2. Dostawca – View Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759549, o numerze NIP: 9512473999, o numerze: REGON 381886480 oraz o kapitale zakładowym w całości opłaconym 100 000 złotych.
  3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
  4. Konto – konto Użytkownika w Systemie Kidsview, umożliwiające dostęp do danych przechowywanych w Systemie Kidsview przez Placówkę, do którego przypisane są określone uprawnienia związane kategorią Użytkownika (Rodzic, Pracownik Placówki) i – w przypadku Pracowników Placówki – rolą w Placówce (np. dyrektor, nauczyciel), utworzone dla Użytkownika przez Placówkę i aktywowane zgodnie z Regulaminem dostępu do Systemu Kidsview;
  5. Placówka – podmiot lub organ prowadzący placówkę przedszkolną lub żłobek na podstawie odpowiednich przepisów prawa, który zawarł z Dostawcą umowę o świadczenie usług dotyczących Systemu Kidsview.
  6. Portal Kidsview – strona internetowa kidsview.pl zawierająca dane kontaktowe Dostawcy, informacje o usługach dodatkowych oferowanych przez Dostawcę, informacje o Systemie Kidsview, formularz kontaktowy Dostawcy, formularz logowania do Serwisu Internetowego oraz informacje od dostępie do Aplikacji.
  7. Pracownik Placówki – Użytkownik będący członkiem personelu lub właścicielem Placówki. Zakres uprawnień do dostępu, wprowadzania, modyfikacji lub usuwania danych w Systemie Kidsview, przypisanych do poszczególnych Kont Pracowników Placówki mogą się różnić w zależności od roli Pracownika Placówki w Placówce. Użytkownik będący Pracownikiem Placówki może w szczególności pełnić rolę dyrektora Placówki lub nauczyciela Placówki.
  8. Regulamin dostępu do Systemu Kidsview – regulamin określający zasady i warunki dostępu przez Użytkowników do Systemu Kidsview, zapewnianego przez Placówkę w oparciu o Usługę Dostawcy.
  9. Rodzic – Użytkownik będący rodzicem lub prawnym opiekunem Dziecka, uczęszczającego do Placówki oraz spokrewnieni opiekunowie, którym Rodzic nadał dostęp do Systemu Kidsview (np. babcia lub dziadek) oraz mają dostęp do danych i informacji w Systemie Kidsview, w tym informacji o innych Użytkownikach (np. dla celów wysłania wiadomości).
  10. Serwis Internetowy – serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet, zlokalizowany w domenie kidsview.pl, pozwalający na dostęp do Systemu Kidsview oraz na korzystanie z Usług Dodatkowych.
  11. System Kidsview – system informatyczny, utrzymywany przez Dostawcę, służący do gromadzenia danych i obsługi placówek przedszkolnych i żłobków w zakresie wybranych procesów wewnętrznych oraz komunikacji, zapewniający wsparcie działalności Placówki.
  12. Usługi – wszystkie usługi świadczone przez Dostawcę drogą elektroniczną, objęte Regulaminem, w tym Usługi Portalu i Usługi Dodatkowe.
  13. Usługi Portalu – usługi świadczone przez Dostawcę za pomocą Portalu Kidsview.
  14. Usługi Dodatkowe – Usługi przeznaczone dla Użytkowników posiadających Konto w Systemie Kidsview (Użytkowników Kidsview), związane z Systemem Kidsview.
  15. Użytkownik – jakakolwiek osoba będąca użytkownikiem Portalu Kidsview, Systemu Kidsview, Serwisu Internetowego lub Aplikacji, a także każda osoba, która korzysta z Usług Dodatkowych.
  16. Użytkownik Kidsview – Użytkownik, posiadający Konto w Systemie Kidsview (Rodzic lub Pracownik Placówki), który korzysta z Usług Dodatkowych.

 

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Dostawcę obejmują Usługi Portalu i Usługi Dodatkowe.
 2. Usługi Portalu obejmują:
  1. udostępnianie informacji odnoszących się do Systemu Kidsview i Dostawcy, produktów i usług edukacyjnych i związanych z opieką nad dziećmi za pomocą Portalu Kidsview;
  2. umożliwienie kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem usług Dostawcy za pomocą formularza kontaktowego w Portalu Kidsview
 3. Usługi Dodatkowe obejmują:
  1. usługę „Wiadomości” dostępną w Aplikacji pozwalającą na wymianę komunikatów pomiędzy Użytkownikiem a Placówką (czat na żywo);
  2. usługę łączenia Kont, polegającą na połączeniu dostępu do kont Użytkownika utworzonych przez różne Placówki, za pomocą jednego loginu i hasła,
  3. usługi „Pomocy Technicznej” w formie aktualizowanej bazy wiedzy dostępnej dla Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu Internetowego
 4. Usługi Portalu są dostępne dla każdego Użytkownika. Usługi Dodatkowe dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Kidsview (posiadających Konto w Systemie Kidsview, zapewniane przez Placówkę na podstawie Regulaminu dostępu do Systemu Kidsview). Korzystanie z Usług Dodatkowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem uzyskania dostępu do Systemu Kidsview lub Portalu Kidsview.
 5. Wszystkie Usługi, o których mowa w Regulaminie, są świadczone są nieodpłatnie.
 6. Usługi świadczone są przez transmisję danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet. Transmisja danych pomiędzy urządzeniem końcowym Użytkownika a siecią Internet może łączyć się z opłatami, stosownie do umowy Użytkownika z dostawcą usług telekomunikacyjnych.

 

§ 3. Zawarcie umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą o świadczenie Usług Portalu zostaje przez zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia takich Usług przez Dostawcę tj. z momentem wejścia Użytkownika do Portalu Kidsview.
 2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Kidsview a Dostawcą o świadczenie Usług Dodatkowych może być zawarta w czasie aktywacji Konta Użytkownika Kidsview w Systemie Kidsview lub w dowolnym momencie po aktywacji, za pomocą dedykowanego formularza akceptacji niniejszego regulaminu, dostępnego w zakładce Informacje Prawne w Serwisie Internetowym i Aplikacji.
 3. W celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, na etapie aktywacji Konta, Użytkownik Kidsview winien:
  1. podać w formularzu rejestracyjnym niezbędne dane;
  2. potwierdzić wolę zawarcia umowy o świadczenie Usług Dodatkowych i zapoznanie się z Regulaminem, odznaczając znajdujące się przy nim pole „Akceptuje”.
 4. W celu zawarcia umowy w dowolnym momencie po aktywacji Konta, Użytkownik powinien przejść do zakładki „Informacje Prawne” dostępnej w Serwisie Internetowym i Aplikacji oraz zaznaczyć pole „Akceptuje”, dotyczące Regulaminu.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług Dodatkowych dochodzi z chwilą kliknięcia na przycisk „Akceptuje” po zaznaczeniu opcji wskazanych w ust. 3 pkt 3.2. i ust. 4 powyżej.

 

§ 4. Wymogi techniczne

 1. Dostęp do Usług jest możliwy za pomocą Portalu Kidsview i Serwisu Internetowego. Do uzyskania dostępu do Usług za pomocą Portalu Kidsview lub Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie komputera osobistego lub tabletu połączonego z siecią Internet, o rozdzielczości ekranu co najmniej 1024×768 (zalecana minimalna rozdzielczość: 1366×768) wyposażonego w przeglądarkę internetową Google Chrome (od wersji 73), Mozilla Firefox (od wersji 65), Apple Safari (od wersji 11) oraz Microsoft Edge (od wersji 43). Zaleca się korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki, zgodnej z cyklem aktualizacji stosowanym przez jej producenta.
 2. Dostęp do Usług z wykorzystaniem innych przeglądarek internetowych lub za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony lub tablety jest możliwy, jednak korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu Kidsview lub Serwisu Internetowego może być utrudnione lub mogą one nie działać prawidłowo.
 3. Do prawidłowego korzystania z Portalu Kidsview i Serwisu Internetowego wymagane jest włączenie obsługi Java Script oraz plików cookies w przeglądarce internetowej w zakresie umożliwiającym instalację plików cookies służących do utrzymania sesji. W czasie korzystania z Portalu Kidsview lub Serwisu Internetowego mogą być również stosowane inne pliki cookies. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności View Concept, dostępnej za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji w zakładce Informacje Prawne oraz na stronie internetowej kidsview.pl/informacjeprawne.
 4. Użytkownicy Systemu Kidsview mogą uzyskać dostęp do niektórych Usług Dodatkowych za pomocą Aplikacji. Aplikacja jest zapewniana przez Dostawcę i jest dostępna w sklepie Apple AppStore (dla systemu iOS od wersji 11 i urządzeniach iPhone od wersji SE) oraz Google Play (dla systemu Android od wersji 6). Dla pobrania i korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w system operacyjny w wersji zgodnej z aktualną wersją Aplikacji.
 5. W przypadku korzystania z Usług Dodatkowych za pomocą Aplikacji aktywne połączenie z siecią Internet jest niezbędne dla zachowania pełnej funkcjonalności Aplikacji. W przypadku braku połączenia internetowego korzystanie z Usług Dodatkowych może nie być możliwe.
 6. Dostawca stale rozwija Usługi i związane z nimi funkcjonalności oraz dokonuje ich okresowej aktualizacji. Dostawca informuje, że aktualizacja Portalu Kidsview, Serwisu Internetowego lub Aplikacji może wpływać na sposób ich obsługi lub – w przypadku Serwisu Internetowego i Aplikacji – wymagać ponownego wprowadzenia preferencji i ustawień Użytkownika.
 7. Dostawca dokłada starań dla zapewnienia dostępności Usług 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale nie gwarantuje ich pełnej dostępności i niezawodności. W przypadku wystąpienia awarii Usług Dostawca dokłada starań, aby niezwłocznie przywrócić ich pełną sprawność.
 8. Usługi mogą być czasowo niedostępne, jeżeli jest to niezbędne dla podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji programów komputerowych i innych elementów systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia Usług. Dostawca dokłada starań dla dokonywania czasowych wyłączeń systemu informatycznego w sposób powodujący najmniej utrudnień dla osób odwiedzających Portal Kidsview i Użytkowników.

 

§ 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i treści bezprawne

 1. Korzystanie z Usług, o których mowa w Regulaminie, nie wiąże się ze specyficznymi ryzykami i zagrożeniami. Takie ryzyka lub zagrożenia mogą być jednak związane z siecią Internet i obejmują możliwość złamania zabezpieczeń urządzenia w celu nielegalnego pozyskania danych osobowych lub informacji, możliwość działania złośliwego oprogramowania (np. spyware, robaki internetowe, wirusy) lub tzw. phishing (przesyłanie fałszywych wiadomości, podszywających się pod wiadomości autentyczne, w celu pozyskania danych), pozyskanie przez nieuprawnioną osobę danych związanych z korzystaniem z Usług. Zaleca się zachowanie ostrożności i stosowanie odpowiednich środków ochrony (np. kod PIN do aplikacji, bezpieczne hasło, programy chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, firewall, bieżąca aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji).
 2. Niedozwolone jest podejmowanie przez Użytkowników jakichkolwiek działań, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego Systemu Kidsview i przechowywanych w nim danych. Dotyczy to w szczególności podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych oraz wpływania na działanie oprogramowania komputerowego, wykorzystywanego w Portalu Kidsview i Systemie Kidsview, przez zmianę jego kodu, konfiguracji lub parametrów pracy, a także uzyskiwania dostępu do Systemu Kidsview za pomocą Serwisu Internetowego i Aplikacji z urządzenia, którego bezpieczeństwo teleinformatyczne zostało naruszone, w szczególności z uwagi na obecność szkodliwego oprogramowania.
 3. Dostarczanie przez Użytkowników podczas korzystania z Portalu Kidsview,Serwisu Internetowego i Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, jest niedozwolone. Treściami bezprawnymi są treści, których przesłanie do Dostawcy za pomocą formularza kontaktu w Portalu Kidsview lub zamieszczenie w Systemie Kidsview stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak przepisy zapewniające ochronę danych osobowych, prywatności, własności intelektualnej czy dóbr osobistych. Treściami bezprawnymi są również treści naruszające dobre obyczaje.
 4. Uzyskiwanie dostępu do Usług Dodatkowych w inny sposób, niż za pomocą Aplikacji lub Serwisu Internetowego jest niedozwolone. W szczególności Użytkownik Kidsview nie jest uprawniony do uzyskania dostępu do Usług Dodatkowych za pomocą oprogramowania lub usług internetowych, zapewnianych przez podmioty inne, niż Dostawca.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu można zgłaszać:
  1. pocztą elektroniczną na adres: wsparcie@kidsview.pl
  2. listownie na adres: Ul. Niewinna 3/1, 02-995 Warszawa
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, umożliwiająca precyzyjne określenie zakresu reklamacji celem jest sprawnego rozpatrzenia
 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 30 dni od ich otrzymania przez Dostawcę.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 5. Dostawca informuje, że Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu z przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/).

 

§ 7. Okres obowiązywania

 1. Umowa o świadczenie Usług Portalu jest zawierana na czas korzystania z takich Usług przez osobę odwiedzającą Portal Kidsview i wygasa z chwilą opuszczenia Portalu Kidsview.
 2. Umowa o świadczenie Usług Dodatkowych jest zawierana na czas korzystania przez Użytkownika z usług dostępu do Systemu ViewConcept, zapewnianych Użytkownikowi przez co najmniej jedną Placówkę.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Dodatkowych i zrezygnować z korzystania z Usług Dodatkowych w każdym czasie. W tym celu użytkownik powinien przejść do zakładki „Informacje Prawne” dostępnej w Serwisie Internetowym i Aplikacji oraz odznaczyć pole „Akceptuje”, dotyczące Regulaminu.
 4. Świadczenie Usług Dodatkowych na rzecz Użytkownika może być czasowo wstrzymane w przypadku:
  1. spowodowania przez Użytkownika lub urządzenie końcowe, którym posługuje się Użytkownik, zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego Dostawcy;
  2. uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usług Dodatkowych mającego wpływ na bezpieczeństwo teleinformatycznego Dostawcy, ochronę danych osobowych lub związanego z dostarczeniem treści bezprawnych, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym blokada dostępu wprowadzana jest na okres niezbędny do wyjaśnienia nieprawidłowości, jednak nie dłuższy niż 30 dni. Użytkownik jest niezwłocznie informowany o przyczynie zablokowania dostępu oraz o ustaleniach powziętych w związku z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji listownie lub za pomocą wiadomości poczty elektronicznej, przesłanej na adres podany w celu uzyskania dostępu do Systemu Kidsview.
 6. Z uwagi na charakter Usług Dodatkowych, w przypadku utraty przez Użytkownika dostępu do Systemu Kidsview, dostęp do Usług Dodatkowych dla Użytkownika będzie niemożliwy.
 7. Z ważnych powodów Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług (w tym umowy o świadczenie Usług Dodatkowych). Za ważne powody uznaje się powtarzające się lub istotne zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Systemu Kidsview przez Użytkownika, naruszenie przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Systemu Kidsview, a także inne istotne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień, Konsument – zgodnie z obowiązującym prawem – ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług (w tym umowy o świadczenie Usług Dodatkowych) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 3 Regulaminu. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną (np. e-mailowo), Dostawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku otrzymanie takiego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Konsument odstępujący od umowy nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Dostawcy lub zwrotu kosztów świadczonych usług.
 9. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000028701.pdf (wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 10. Ustanie umowy o świadczenie Usług Dodatkowych, w tym w wyniku jej wygaśnięcia, rezygnacji z Usług Dodatkowych przez Użytkownika Kidsview lub odstąpienia przez niego od umowy, nie wpływa na umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Placówką. Zasady i skutki rezygnacji przez Użytkownika Kidsview z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Placówkę określa Regulamin dostępu do Systemu Kidsview.

 

§ 8. Zmiana regulaminu

 1. Dostawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności, procesów technicznych i zasad działania Usług (w tym Usług Portalu lub Usług Dodatkowych) lub nowych Usług;
  4. wdrożenie najlepszych praktyk świadczonych usług;
  5. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
  6. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Dostawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Dostawca poinformuje w Portalu Kidsview (zakładka „Regulamin”), za pomocą komunikatu wyświetlonego w Systemie Kidsview oraz za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej do Użytkowników na adres przypisany do konta w Systemie Kidsview.
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy zaakceptują treść zmienionego regulaminu przez złożenie stosownego oświadczenia przy logowaniu do Systemu Kidsview lub nie zrezygnują z usług w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 9. Korzystanie z Aplikacji

 1. Użytkownik, który uzyskał Aplikację ze sklepu Apple Appstore lub Google Play jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego oraz wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób lub tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji.

 

§ 10. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności View Concept, dostępna na stronie internetowej kidsview.pl/politykaprywatnosci oraz za pośrednictwem Serwisu Internetowego i Aplikacji w zakładce Informacje Prawne.
 2. Dostawcą dąży do polepszania jakości świadczonych usług i ich lepszego dopasowania do potrzeb Użytkowników. W tym celu Dostawca przy udziale partnerów zewnętrznych, podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego i Aplikacji, może zbierać i przetwarzać pewne informacje dotyczące Użytkowników i działań podejmowanych przez nich w Serwisie Internetowym i Aplikacji. Zasady zbierania i przetwarzania takich informacji opisywane są w Polityce prywatności View Concept, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Regulamin udostępniany jest w postaci elektronicznej w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności na stronie kidsview.pl.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2020 roku.

 

Do pobrania:

Regulamin Portalu Kidsview i Usług Dodatkowych