Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli

Data dodania:

Minister edukacji i nauki zapewnia, że są podstawy prawne, aby od 1 stycznia zacząć wypłacać nauczycielom podwyżki, a także wyrównanie. Czy przysługiwać będą one jednak wszystkim? Powołując się na art. 30 ustęp 11.Karty nauczyciela: Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Zmiana wynagrodzenia

W praktyce okazuje się, że nie wszystkie samorządy zdążyły z wypłatą do dnia 1 marca, a zatem nauczyciele będą musieli czekać kolejny miesiąc. Zgodnie z rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrasta od 1 stycznia 2023 r. od 266 zł brutto do 326 zł brutto. Po podwyżce wynosi od 3690 zł brutto do 4550 zł brutto. Warto dodać, że nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym to najliczniejsza grupa nauczycieli – stanowią oni ponad 95 proc. całej grupy. Do wynagrodzenie zasadniczego dodać należy również różnego rodzaju dodatki, których w sumie jest kilkanaście.

Wynagrodzenie zasadnicze to nie wszystko

Zgodnie z rozporządzeniem podwyżka wynagrodzenia obejmuje również składniki, które są pochodną wynagrodzenia zasadniczego. Mówimy tutaj o:
  • dodatku za wysługę lat,
  • dodatku motywacyjnym, funkcyjnym i za warunki pracy (pod warunkiem, że zostały one ustalone jako % wynagrodzenia zasadniczego a nie w stałych stawkach),
  • wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
Wyrównać należy także inne świadczenia niebędące wynagrodzeniem, które zależą od pensji zasadniczej, w szczególności dodatek wiejski, który przysługuje w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
Nowe przepisy nie wymagają informowania nauczycieli o podwyżce. Nie są zatem potrzebne aneksy do umów, ponieważ w nauczycielskich umowach o pracę wskazuje się zasady ustalania wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zawierają one określone stawki składników wynagrodzenia, wówczas niezbędna jest aktualizacja tych właśnie kwot.

Nieobecni nie mają głosu?

Należy pamiętać, że zmiany dotyczą również nauczycieli przebywających na urlopie wypoczynkowym czy zdrowotnym. Terminy obowiązują te same, więc podwyżki należy wypłacić do dnia 9 maja, z wyrównaniem za okres od stycznia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli przebywających na:
  • zwolnieniu lekarskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym,
  • zwolnieniu z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny
  • urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim,
Osoby takie pobierają wynagrodzenie lub zasiłek odpowiednio macierzyński, chorobowy lub opiekuńczy. Podstawy wymiaru nie przelicza się wówczas wskutek podwyżek stawek wynagrodzenia będących następstwem zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Autor Jakub Michalski

Przeczytaj również