Arkusz organizacyjny przedszkola na 2024/2025

Data dodania:
Dyrektor

Rok szkolny 2024/2025 niesie ze sobą zmiany w przepisach dotyczących tworzenia arkusza organizacyjnego przedszkoli. Aby pomóc Wam w przygotowaniu się do tych zmian, przygotowaliśmy poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Was zagadnienia związane z tworzeniem arkusza organizacyjnego przedszkola.

Zmiany w Nowych Przepisach od 2024 Roku

Tworzenie arkusza organizacyjnego regulowane jest przez ustawę Prawo oświatowe oraz nowelizacje i rozporządzenia wprowadzone w ostatnich latach. Kluczowe zmiany wprowadzone zostały m.in. przez ustawę z 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, które nakładają na przedszkola obowiązek zatrudniania specjalistów według konkretnych wytycznych​​. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza nowy tekst jednolity dotyczący szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Tekst ten uwzględnia zmiany wprowadzone w poprzednich latach, szczególnie te z 2022 i 2023 roku.

Zmiany prawne dla placówek oświatowych obejmują:

 1. Organizację i liczność klas: Rozporządzenie precyzuje liczbę uczniów w oddziałach przedszkolnych i szkolnych, w tym w placówkach integracyjnych, a także czas trwania zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.
 2. Tworzenie arkuszy organizacyjnych: Wprowadza szczegółowe zasady dotyczące tworzenia arkuszy organizacyjnych dla szkół i przedszkoli, określając m.in. liczbę oddziałów, liczbę uczniów w oddziałach, wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz wymiar godzin zajęć dodatkowych jak religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, języki mniejszości i inne.
 3. Informacje o nauczycielach i pracownikach: Arkusz organizacyjny powinien także zawierać informacje o liczbie nauczycieli i pracowników administracyjnych, ich kwalifikacjach, stopniu awansu zawodowego oraz rodzaju i liczbie godzin prowadzonych zajęć.

Nowe przepisy eliminują potrzebę wyodrębniania liczby nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych w zależności od stopnia awansu zawodowego. Wystarczy teraz wskazać łączną liczbę nauczycieli przystępujących do takich postępowań​​.

Informacje w Arkuszu Organizacyjnym Przedszkola

Arkusz organizacyjny jest dokumentem, który określa szczegółową organizację pracy przedszkola. Zgodnie z § 17. 1. Rozporządzenia Arkusz organizacji przedszkola określa:

 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć,
 • liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005),
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

Arkusz organizacji przedszkola poza powyższymi informacjami określa także:

 • liczbę oddziałów,
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
 • czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

Daty przygotowania i przesłania Arkusza Organizacyjnego

 • Do Związków Zawodowych: Dyrektorzy powinni przekazać projekt arkusza do 5 kwietnia, aby umożliwić 10 dni roboczych na zaopiniowanie.
 • Do Organa Prowadzącego: Projekt, po ewentualnym zaopiniowaniu przez związek zawodowy, należy przekazać do organu prowadzącego do 21 kwietnia.
 • Do Organa Sprawującego Nadzór Pedagogiczny: Następnie projekt jest przesyłany do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty), który ma 10 dni roboczych na wydanie opinii​​.

Praktyczne wskazówki

 • Rozpocznij proces wcześnie: Aby zapewnić sobie wystarczająco dużo czasu na konsultacje i ewentualne korekty.
 • Uwzględnij wszystkie wymagane informacje: Sprawdź, czy Twój arkusz zawiera wszystkie informacje wymagane przez nowe przepisy, w tym liczebność grup i zatrudnianie nauczycieli.
 • Informacje o nauczycielach: Wpisz informacje o zatrudnionych nauczycielach (niezależnie od urlopów), ale nie przydzielaj godzin pedagogom nie wykonujących pracy w wyniku np. urlopu. Zaplanuj wakaty. Uwzględnij godziny wszystkich dyrektorów zatrudnionych w nowym roku szkolnym, jeżeli następuje zmiana na tym stanowisku.
 • Monitoruj Terminy: Zachowaj terminy przekazania arkusza do odpowiednich organów, aby uniknąć opóźnień.

Dziennik elektroniczny Kidsview może pomóc w sprawnym tworzeniu Arkusza Organizacyjnego. Aplikacja zawiera informacje o planach zajęć, grupach i kadrze.

Autor Jakub Michalski

Przeczytaj również