Rozporządzenie dotyczące pracy z dziećmi do trzeciego roku życia

Data dodania:

W Dzienniku Ustaw ukazało się zarządzenie dotyczące wytycznych związanych z opieką nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Tekst obejmuje zalecenia odnoszące się do celów pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych, które powinny być uwzględniane podczas opieki nad małymi dziećmi w żłobkach.

W rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalono standardy dotyczące pracy z dziećmi oraz zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i personelowi pracującemu w żłobkach, klubach dziecięcych lub u opiekunów dziennych. Dokument precyzuje również zasady związane z monitorowaniem, oceną i współpracą osób odpowiedzialnych za opiekę z rodzicami oraz organizacją pracy.

Osoby odpowiedzialne za opiekę nad dzieckiem w placówkach opieki, takich jak żłobki, kluby dziecięce lub opiekunowie dzienni, muszą stworzyć środowisko, które jest nie tylko komfortowe, ale także bezpieczne podczas pobytu dziecka. To oznacza, że koncentrują się na towarzyszeniu społecznym oraz wspieraniu rozwoju dziecka. Kluczowe jest traktowanie dziecka jako istoty posiadającej swoje własne potrzeby i pragnienia, zapewnienie mu szacunku, budowanie pozytywnych relacji oraz rozwijanie zaufania.

Do zadań edukacyjnych opiekuna należy:

 1. Wspomaganie rozwoju zdolności motorycznych poprzez codzienne aktywności ruchowe, które sprzyjają koordynacji ruchowo-wzrokowej
 2. Stymulowanie rozwijania umiejętności językowych poprzez angażowanie się w werbalną interakcję z dziećmi
 3. Wspieranie procesu rozwijania umiejętności samoobsługi dzieci
 4. Kierowanie uwagi na rozwijanie kompetencji poznawczych i sensorycznych
 5. Kształtowanie oraz trenowanie zdolności koncentracji i skupienia uwagi
 6. Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez tworzenie sytuacji, które umożliwiają samodzielne badanie różnorodnych obiektów, eksplorowanie możliwości ruchowych ciała, odkrywanie przestrzeni oraz tworzenie okazji do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów

Równie ważne jest promowanie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, takich jak:

 1. Wzmacnianie pewności siebie u dziecka
 2. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji społecznej
 3. Aktywne uczestnictwo w interakcjach z innymi
 4. Nawiązywanie zdrowych i odpowiednich relacji społecznych
 5. Kształtowanie poszanowania dla innych osób

Minister szczególnie akcentuje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie żłobkami mają obowiązek wprowadzenia skrupulatnych procedur bezpieczeństwa w tych placówkach.

W regulacji zawarte są wytyczne dotyczące standardów bezpieczeństwa, skupiające się głównie na:

 1. Zapobieganiu wypadkom podczas pobytu dzieci w placówkach opieki oraz ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób wśród dzieci, personelu pracującego w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekunów dziennych
 2. Określaniu postępowania w przypadku wypadków z udziałem dzieci
 3. Ustalaniu zasad dotyczących obecności osób spoza personelu, obejmując m.in. wytyczne dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci
 4. Określaniu procedur postępowania w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka przez rodziców lub osoby sprawujące opiekę w placówce opieki, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

Należy również skupić uwagę na normy dotyczące struktury pracy, rozwoju oraz bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Warto sprawdzić, czy te aspekty zostały precyzyjnie określone w regulaminie lub statucie żłobka. Wszystkie omawiane wytyczne są dostępne w rozporządzeniu w § 4.

Minister zwraca uwagę na istotne zagadnienie związane z nadzorem i oceną. W tym kontekście kluczowe jest skoncentrowanie się na wdrożeniu procedury ścisłej obserwacji i monitorowania postępów rozwojowych każdego dziecka. Ta procedura powinna być dostosowana indywidualnie dla każdego podopiecznego, przygotowywana przez osobę odpowiedzialną za opiekę oraz wspólnie z rodzicami. Ponadto, ważne jest regularne przeprowadzanie co najmniej raz w roku analizy zadowolenia rodziców z oferowanych przez placówkę usług.

Minister nakazuje dyrektorowi przeprowadzenie przynajmniej co dwa lata oceny wydajności i efektywności pracowników odpowiedzialnych za opiekę. W ramach tej oceny szczególną uwagę należy zwrócić na postawę pracowników, ich zaangażowanie, relacje z dziećmi i rodzicami, organizację pracy, rzetelność oraz poziom odpowiedzialności.

Opiekunowie mają obowiązek przeprowadzać samoocenę swojej pracy, uwzględniając w szczególności swoją postawę, zaangażowanie, relacje z dziećmi i rodzicami, organizację pracy, rzetelność oraz odpowiedzialność.

Standardy dotyczące pracy z dziećmi do trzeciego roku życia powinny być wdrożone zgodnie z ustalonym planem działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. W dokumencie planującym należy szczegółowo określić, w jaki sposób te standardy będą realizowane, jednocześnie uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka. Priorytetem jest elastyczność, co umożliwia osobom odpowiedzialnym za opiekę dostosowanie działań do różnych czynników, takich jak liczba dzieci, ich wiek, ewentualne niepełnosprawności, szczególne potrzeby opieki, konteksty społeczne i kulturowe, a także poziom rozwoju psychofizycznego. Plan ten powinien być regularnie aktualizowany.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Autor Marcela Jankowska

Przeczytaj również