Konkurs grantowy „Rosnę z matematyką”

Data dodania:

W ramach programu Przedszkola Jutra – MatZabawa zapraszamy dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i żłobków do udziału w cyklu szkoleń realizowanych przez naszego fantastycznego eksperta Dr Zuzannę Jastrzębską-Krajewską znaną także jako @PaniZuzia. Podczas webinariów ekspert przedstawi wskazówki i metody oraz matematyczne zabawy edukacyjne służące rozwojowi umiejętności edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas  drugiego webinarium 20 września br o 18.00 omówione zostały zasady programu grantowemu fundacji mBanku dla przedszkoli. Poniżej szczegóły programu i link do webinarium.

 

Jak można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek można złożyć wyłącznie poprzez właściwy formularz online dostępny na stronie www.rosnezmatematyka.pl.  Na projekty czekamy do 20 października 2023 r. do godziny 23:59. O tym, czy przyjmiemy zgłoszenie decyduje godzina, w której wniosek dotrze na serwer programu.

 Kto może złożyć wniosek?

W drugiej edycji programu wnioski mogą składać:

 • przedszkola publiczne prowadzone przez samorządy,
 • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”, prowadzone przez samorządy,
 • organizacje pozarządowe działające minimum rok:
 • prowadzące przedszkola i/lub szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi,
 • z doświadczeniem w edukacji matematycznej i/lub kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym,
 • grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców), których partnerem będzie organizacja pozarządowa spełniająca powyższe warunki. Partnerstwo musi regulować umowa, która doprecyzuje zakres współpracy i odpowiedzialność obu stron.

 Nie są przyjmowane wnioski od: osób indywidualnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, firm i przedsiębiorców, fundacji korporacyjnych, podmiotów nastawionych na zysk, partii politycznych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji propagujących agresję i dyskryminujących poprzez swoje działania mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych.

Czy trzeba mieć wkład własny finansowy, aby móc realizować projekt?

Nie trzeba mieć wkładu własnego.

Jak długo powinny trwać projekty?

Działania projektowe powinny być zrealizowane między 15 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r. Projekty nie mogą trwać krócej niż 2 miesiące i dłużej niż 4 miesiące, a etap przygotowań nie może być dłuższy niż 1/3 całego projektu. Dofinansowania nie otrzymają jednodniowe wydarzenia.

Czy można będzie przedłużyć projekt?

Możemy wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu, ale tylko w sytuacji związanej z pandemią.

Czy do wniosku można lub trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty, np. szczegółowy opis projektu, materiały wizualne lub zaświadczenia?

Nie, jedynym zgłoszeniem do programu jest formularz wypełniony i złożony online. Jest tam miejsce na wszystkie kluczowe informacje o projekcie. Zanim złożysz wniosek online, skorzystaj z wniosku poglądowego.

Ile wniosków można złożyć w konkursie?

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu.

Jakie cele powinny spełniać złożone projekty?

Na dofinansowanie mają szansę projekty rozwijające kompetencje matematyczne wśród przedszkolaków, które:

 • promują praktyczny wymiar matematyki i uświadamiają, że matematyka jest wszechobecna w otaczającym świecie,
 • popularyzują ciekawą edukację matematyczną opartą na metodach odkrywania świata przez zabawę i bezpośrednim zaangażowaniu dzieci,
 • włączają osoby z najbliższego otoczenia dzieci (rodziców, dziadków, opiekunów) w rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci,
 • promują dobre praktyki edukacji matematycznej wśród nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Celem konkursu nie jest finansowanie wyposażenia placówek oraz zakup sprzętu elektronicznego.

Jakie projekty mogą zyskać dofinansowanie w ramach programu „Rosnę z matematyką”?

Tematem projektów musi być matematyka, a adresatami działań dzieci w wieku od 3 do 7 lat, które chodzą do przedszkola lub „zerówki”. Przykładowe projekty:

 • edukacyjne zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, np. angażujące warsztaty, zajęcia terenowe, praca w grupach (adekwatnie do wieku dzieci),
 • stworzenie materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki – kart, fiszek, zestawów pomocy, liczmanów, przy założeniu, że będą wykorzystane podczas projektu,
 • organizacja konkursów (adekwatnie do wieku dzieci), których celem jest promowanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (np. wspólne przeprowadzanie doświadczeń, własnoręcznie wykonanie przez dzieci pomocy dydaktycznych, zabawek, gier),
 • zajęcia, warsztaty, webinary, spotkania dla nauczycieli przedszkolnych nastawione na rozwój kompetencji i umiejętności matematycznych u przedszkolaków, promocja angażujących metod edukacji matematycznej, tworzenie scenariuszy i materiałów na ten temat (jako dodatkowy, spójny z całością element projektu),
 • warsztaty edukacyjne dla osób z najbliższego otoczenia dziecka, w tym rodziców, dziadków i opiekunów, na temat rozwoju kompetencji matematycznych dziecka (jako dodatkowy, spójny z całością element projektu).

Jakie warunki formalne musi spełniać wniosek?

Aby wniosek został przekazany zarządowi mFundacji do oceny, powinien być:

 • zgodny z „Zasadach udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku” oraz regulaminie programu „Rosnę z matematyką”,
 • złożony przez formularz online i zarejestrowany przez serwery w terminie do 20 października 2023 r. do godz. 23.59,
 • złożony przez podmiot do tego uprawniony,
 • czytelny i kompletny,
 • złożony na projekt realizowany między 15 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r., trwający nie krócej niż 2 miesiące i nie dłużej niż 4 miesiące.

Dodatkowo, oceniane jest czy budżet projektu:

 • nie przekracza limitów: 25% na koszty zarządzania i administracji, 25% na koszty zakupu środków trwałych i sprzętu elektronicznego, 10% na koszty transportu,
 • nie składa się w całości z zakupów,
 • nie zawiera kosztów niedozwolonych.

Jak wygląda ocena merytoryczna wniosków?

Wnioski, które spełnią kryteria formalne zostaną przekazane Kapitule programu „Rosnę z matematyką”  do oceny merytorycznej. Merytoryczne kryteria oceny projektów to:

 • zgodność celów projektu z założeniami konkursu oraz różnorodność i atrakcyjność prowadzonych działań (20 punktów),
 • przejrzystość budżetu oraz powiązanie kosztów z działaniami zaplanowanymi w projekcie (20 punktów),
 • zasięg projektu – liczba odbiorców bezpośrednich, obszar działania, nawiązywanie współpracy z partnerami, np. samorządem, innymi placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi; (15 punktów),
 • przygotowanie merytoryczne zespołu realizującego projekt w obszarze edukacji matematycznej dzieci objętych edukacją przedszkolną (15 punktów),
 • konkretne, trwałe i mierzalne rezultaty działań (15 punktów),
 • włączenie rodziców, dziadków i opiekunów w realizację projektu i/lub organizacja działań opartych na współpracy i wymianie wiedzy/ doświadczeń nauczycieli, placówek (10 punktów),
 • potencjał kontynuacji projektu bez dodatkowego wsparcia finansowego organizatora (5 punktów).

Co to są mierzalne efekty projektu?

Mierzalne rezultaty działań powinny odnosić się do celów projektów, a ich efekty muszą – jak wskazuje nazwa – być mierzalne i policzalne. Mierzalnym rezultatem działań nie jest liczba przeprowadzonych warsztatów czy liczba nagród w konkursie. Jest nim np. odpowiednio zbadany postęp w nauce.

Jakie koszty są dozwolone w projekcie?

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na działania opisane w projekcie, realizowane między 15 stycznia 2024 r. a 30 czerwca 2024 r. Koszty poniesione przed lub po tym terminie nie będą przez nas honorowane. Ponadto, koszty projektu muszą:

 • bezpośrednio wiązać się z projektem i być niezbędne do jego realizacji,
 • wynikać z opisu projektu edukacyjnego wskazanego we wniosku,
 • być racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • odzwierciedlać koszty faktycznie poniesione.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Dofinasowanie można wykorzystać m.in. na:

 • wynagrodzenia dla nauczycieli przygotowujących i prowadzących zajęcia, przygotowujących materiały merytoryczne, scenariusze zajęć itp. (wraz z narzutami pracodawcy),
 • zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu (pod warunkiem, że zakupione pomoce będą dalej użytkowane przez grantobiorcę w celach edukacyjnych),
 • zakup środków trwałych takich jak elementy wyposażenia i sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 25% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli jest to merytorycznie uzasadnione,
 • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców lub opiekunów dzieci, będących element uzupełniający projektu, a nie jego część główną,
 • produkcję materiałów projektowych,
 • wynagrodzenie koordynatora projektu,
 • wynagrodzenie osoby prowadzącej księgowość,
 • zakup materiałów biurowych (na przykład papier do drukarki, toner),
 • bilety wstępu (o ile wnioskodawca wykaże, że udział w biletowanym wydarzeniu jest związany z edukacją matematyczną i stanowi jedno z wielu działań w projekcie),
 • wynajem sprzętu, nagłośnienia itp. oraz wynajem sal (pod warunkiem, że znajdują się one poza siedzibą wnioskodawcy i stanowią marginalny element budżetu),
 • koszty podróży, transport (o wartości nieprzekraczającej 10% wnioskowanej kwoty),
 • promocję projektu.

Czego nie można uwzględnić w budżecie projektu?

Z darowizny nie można sfinansować kosztów działań nieopisanych w projekcie i takich, które powstaną przed 15 stycznia 2024 r. i po 30 czerwca 2024 r. Darowizny nie można też przeznaczyć wyłącznie na zakupy produktów i usług. Dodatkowo, niedozwolone są koszty związane z:

 • przedsięwzięciami o celach religijnych (w tym kultu religijnego), politycznych; propagujących agresję, dyskryminujących mniejszości etniczne, rasowe, religijne i inne,
 • bezpośrednią pomocą finansową dla osób fizycznych,
 • inwestycjami (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.),
 • wyjazdami zagranicznymi i działaniami poza granicami Polski,
 • pokryciem kar, grzywien i odsetek karnych,
 • merytorycznie nieuzasadnionym zakupem środków trwałych.

Jaki rodzaj konta bankowego należy wskazać do przelewu dofinansowania?

Powinno to być konto, z którego będziesz mógł wypłacić zaplanowane w budżecie projektu wynagrodzenia. Grupy nieformalne powinny podać konto należące do partnera projektu. Z kolei w przypadku szkół i przedszkoli rachunek Rady Rodziców nie jest prawidłowym rachunkiem do przyjęcia dofinansowania, ponieważ najczęściej RR nie ma osobowości prawnej.

Co w przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią koronawirusa?

Jeżeli z powodu pandemii koronawirusa harmonogram realizacji projektu będzie zagrożony, koniecznie nas o tym poinformuj. Możemy wyrazić zgodę na przedłużenie projektu lub modyfikację formuły prowadzonych zajęć.

Kiedy i w jaki sposób dowiem się o wynikach konkursu?

Wyniki ogłosimy najpóźniej do 8 grudnia 2023 r. Listę zwycięskich projektów opublikujemy na stronie www.mFundacja.pl, w zakładce „Rosnę z matematyką”. Dodatkowo, wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach. Wyślemy ją na podane we wniosku adresy e-mail: koordynatora i główny adres wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie: www.rosnezmatematyka.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem programu „Rosnę z matematyką” pod numerem 500 791 442 lub pod adresem e-mail: granty@rosnezmatematyka.pl

 

Materiał video z webinarium „Konkurs „Rosnę z matematyką”, czyli dobre pomysły są bliżej niż myślisz” dostępny jest tutaj: Webinarium Video

O projekcie grantowym mFundacji

mFundacja jest jedną z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. W 1994 r. rozpoczęła działalność jako Fundacja BRE Banku, a od 2013 r. funkcjonujemy jako Fundacja mBanku. Od tego czasu naszą misją jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. Realizuje ją w ramach strategii „m jak matematyka”.

 

O programie Przedszkola Jutra – MatZabawa

Aplikację dla przedszkoli i żłobków Kidsview, Fundację mBank i Panią Zuzię łączy pasja do opieki, rozwoju i edukacji najmłodszych. Kolejną tegoroczną odsłoną programu „Przedszkola Jutra – Równe Szanse” organizowanego przez Kidsview jest projekt „MatZabawa”, który rusza już od września. Jego celem jest rozwój umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawę. W ramach projektu powstanie 6 scenariuszy elastycznych (czyli do wielokrotnego wykorzystania), które zawierają ok. 60 zabaw i 19 filmików video a w nich niektóre spośród 60 zapisanych w scenariuszach zabaw. Wspiera on rozwój metod wczesnego wychowania i jest dedykowany dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przedszkola mogą także liczyć na dofinansowanie własnych inicjatyw rozwoju umiejętności matematycznych poprzez granty „Rosnę z matematyką” Fundacji mBanku.

Naszymi partnerami medialnymi są: Interia, Portal Przedszkolny, Bliżej Przedszkola

Autor Jakub Michalski

Przeczytaj również