Nowoczesne przedszkole publiczne

Data dodania:

W ostatniej dekadzie w szkołach podstawowych standardem stały się dzienniki elektroniczne. Szczególnie w czasie pandemii widać wyraźnie, jak ważne są wygodne narzędzia cyfrowe, wspierające komunikację, rozliczenia czy realizację zajęć. Teraz przychodzi czas na podobne upowszechnienie dzienników elektronicznych w wychowaniu przedszkolnym. Wygodna aplikacja obsługująca przedszkole i żłobek buduje nowoczesny wizerunek placówki i samorządu oraz daje szereg korzyści pracownikom wydziałów oświaty, dyrektorom, nauczycielom i rodzicom.

Dlaczego wychowanie przedszkolne jest tak ważne

Zgodnie z wynikami badań dr. Laury Jana, w rozwo­ju kompetencji przyszłości znacznie większą rolę niż dotych­czas odgrywa wychowanie przed­szkolne. Dziecko w wieku 3–6 lat nabywa szereg ważnych umie­jętności. Mimo że wychowanie przedszkolne ma fundamentalne znaczenie w procesie wychowaw­czym, bywa niedoceniane. Czę­sto więcej środków trafia do szkół zamiast do przedszkoli i żłobków, które także potrzebują nowocze­snej infrastruktury, pomocy dy­daktycznych i cyfrowych narzę­dzi edukacyjnych. To spowodo­wało, że przez lata nie powstał w Polsce żaden dziennik elektro­niczny dla edukacji przedszkol­nej zgodny z wymogami MEiN. Takim dziennikiem jest obecnie aplikacja i dziennik Kidsview. Ja­kie korzyści może przynieść pla­cówkom publicznym?

Łatwiejsza praca z dziennikiem elektronicznym Kidsview

Aplikacja i dziennik elektronicz­ny Kidsview to wygodne i in­tuicyjne narzędzie do obsłu­gi przedszkola i żłobka. Umoż­liwia prowadzenie pełnej karto­teki dzieci i opiekunów, kontro­lę frekwencji za pomocą np. ska­nowania QR kodu bez potrzeby używania systemów kartowych, zgłaszanie nieobecności, zama­wianie posiłków, automatyczne rozliczanie opłat z możliwością dokonywania płatności w apli­kacji, komunikację z rodzicami za pomocą ogłoszeń, wiadomo­ści, kalendarza wydarzeń czy po­wiadomień oraz zarządzanie pla­nami, pracą dydaktyczną, zawie­ra plany zajęć, grafiki pracy, ra­porty i wiele innych. Dzięki wykorzystaniu aplikacji na komputerze lub telefonie dyrektor i nauczyciel oszczędza czas i koszty oraz może wygodniej planować i komunikować się z rodzicami. To także wyższe bezpieczeństwo danych i ekologia, ponieważ dane przetwarzane są cyfrowo bez potrzeby druku i zakupu dzienników papierowych. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych buduje pozytywny wizerunek przedszkola i żłobka publicznego oraz całego samorządu, bowiem mieszkańcy z pewnością docenią korzyści wynikające z wygodnej komunikacji z placówką, dostępu do zdjęć i filmików z dziećmi czy płatności w aplikacji.
Dla dyrektorów i nauczycieli buduje to przyjazne środowisko i poprawia komfort pracy. A to wszystko ułatwia lepszą opiekę i rozwój dzieci.
Używanie dzienników elektronicznych dla przedszkoli dopuszcza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dziennik elektroniczny przedszkola powinien być udostępniany darmowo rodzicom oraz umożliwiać m.in. dokumentację przebiegu pracy dydaktycznej, frekwencji czy istotnych wydarzeń w placówce. Aplikacja powinna być zgodna z zasadami dostępności cyfrowej oraz umożliwiać elektroniczną archiwizację dziennika w określonym formacie. Dziennik elektroniczny Kidsview spełnia te wymogi i umożliwia prowadzenie dziennika przedszkola w postaci elektronicznej.

Rosnące znaczenie dobrych narzędzi edukacyjnych

Warto dodać, że niestety liczba dzieci z problemami stale rośnie. Jest większa potrzeba indywidualnej pracy z dzieckiem w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych specjalistycznych. Dziennik elektroniczny Kidsview umożliwia prowadzenie specjalistycznych dzienników grupowych lub indywidualnych. Z kolei dziennik przedszkola automatyzuje zarządzanie planami zajęć i pozwala na dostęp do środków dydaktycznych. Co ważne, samo rozpoczęcie korzystania z dziennika elektronicznego przez przedszkole i żłobek nie jest skomplikowane i wymaga tylko kilku kroków. Cyfrowe narzędzia edukacyjne to prawdziwa edukacja przedszkolna XXI wieku i nowoczesne przedszkole publiczne.
Artykuł ukazał się w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nr 6/1350 Link do artykułu
Autor Jakub Michalski

Przeczytaj również