Inkluzywność i równość w przedszkolu

Data dodania:

Przedszkole stanowi nie tylko miejsce nauki, ale również fundament budujący przyszłość. Dlatego ważne jest, aby w tym okresie kształtować wartości inkluzywności i równości, szczególnie w kontekście różnorodności językowej, kulturowej i etnicznej. Zastanówmy się, dlaczego jest to istotne oraz, jak dążyć do stworzenia przedszkolnego środowiska, które wspiera i promuje te wartości. 

Czym jest edukacja inkluzywna?

Edukacja inkluzyjna, zwana także edukacją włączającą, to system organizacji procesu nauczania, który gwarantuje równą szansę edukacji dla dzieci o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Innymi słowy, jest to model nauczania, w którym dzieci, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, uczą się razem z rówieśnikami w tej samej grupie. Dzieci nie są segregowane ani oddzielane od innych członków społeczeństwa, co pozwala im czuć się pełnoprawnymi uczestnikami tej samej wspólnoty. Główną ideą edukacji inkluzyjnej jest zapewnienie dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych poczucia równości i pełnoprawnego uczestnictwa w społeczeństwie, jednocześnie promując przekonanie, że różnorodność jest naturalna i może istnieć w atmosferze wzajemnego szacunku i równości.

Różnorodność w przedszkolu

Różnorodność w przedszkolu to odbicie różnorodności społeczeństwa. Dzieci w przedszkolach mogą pochodzić z różnych rodzin, mówić różnymi językami i być częścią różnych kultur. Ta różnorodność jest cennym źródłem wiedzy i wzbogacająca doświadczenie. Co możemy zyskać poprzez różnorodność?

 • Wzbogacenie kulturowe i społeczne: Różnorodność kulturowa i etniczna w przedszkolu wzbogaca doświadczenie każdego dziecka. Dzieci mają okazję uczyć się o różnych tradycjach, zwyczajach i językach, co może poszerzać ich horyzonty i rozwijać empatię.
 • Rozwijanie tolerancji i szacunku: Dzieci, które w młodym wieku mają kontakt z różnymi kulturami i językami, uczą się szacunku i tolerancji wobec innych. To promuje postawy otwartości i akceptacji różnorodności.
 • Wspieranie rozwoju poznawczego: Dzieci uczące się dwóch lub więcej języków rozwijają umiejętności poznawcze, takie jak elastyczność myślenia, zdolności analityczne i kreatywność. Również poznawanie różnych kultur może wpływać pozytywnie na rozwój mózgu.
 • Przygotowanie do globalizowanego świata: W dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie umiejętność rozumienia i współpracy z ludźmi o różnym pochodzeniu kulturowym i etnicznym staje się coraz bardziej istotna. Przedszkole stanowi doskonałe miejsce do rozpoczęcia tej nauki.
 • Zmniejszenie uprzedzeń i stereotypów: Edukacja w środowisku, które promuje różnorodność, może pomagać w zwalczaniu uprzedzeń i stereotypów. Dzieci, które spotykają się z różnorodnością, zazwyczaj są mniej podatne na negatywne przekonania.
 • Inwestycja w przyszłość: Budowanie świadomości i rozumienia różnorodności od najmłodszych lat stanowi inwestycję w przyszłość nas wszystkich. To pomaga w tworzeniu bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Różnorodność językowa, kulturowa i etniczna w przedszkolu stanowi ogromną wartość edukacyjną i społeczną. Dzieci, które uczą się w takim środowisku, rozwijają pozytywne postawy i umiejętności, które są istotne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Różnorodność językowa a przedszkolu

W przedszkolu często spotykamy dzieci, których język ojczysty różni się od języka używanego w placówce. To wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Dzieci, które uczą się dwóch lub więcej języków, rozwijają umiejętności poznawcze, są bardziej elastyczne i otwarte na inne kultury. Różnorodność językowa w przedszkolu jest niezwykle cenna i przynosi wiele korzyści:

 • Rozwój umiejętności poznawczych: Dzieci uczące się dwóch lub więcej języków rozwijają szereg umiejętności poznawczych, takich jak zdolności językowe, elastyczność myślenia, koncentracja uwagi i rozwiązywanie problemów. Badania wskazują, że wielojęzyczność może pozytywnie wpływać na rozwój intelektualny (Genesee, 2015).
 • Lepsza komunikacja: Dzieci uczące się wielu języków są zazwyczaj bardziej komunikatywne. Potrafią swobodnie porozumiewać się z ludźmi różnych kultur i narodowości, co jest ważnym atutem w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.
 • Rozwijanie empatii: Dzieci uczące się różnych języków często mają okazję wchodzić w interakcje z osobami o różnym pochodzeniu kulturowym. To pomaga im rozwijać empatię i zrozumienie dla innych kultur, co ma znaczenie w budowaniu społeczeństwa opartego na szacunku i tolerancji.
 • Bogatsza perspektywa kulturowa: Dzieci uczące się różnych języków zazwyczaj są bardziej otwarte na różne kultury i tradycje. Mają szansę na poznanie wielu aspektów kultury innych ludzi, co wzbogaca ich perspektywę i rozumienie świata.
 • Wsparcie dla języka ojczystego: Uczenie się nowego języka w przedszkolu może pomóc w lepszym zrozumieniu i rozwijaniu języka ojczystego. To dodatkowa korzyść wynikająca z różnorodności językowej.

Walka z dyskryminacją w środowisku przedszkolnym

Wprowadzanie dzieci w przedszkolu do różnych kultur i etniczności jest ważne nie tylko ze względów społecznych, ale także dla rozwoju osobistego każdego dziecka. W kontakcie z różnymi tradycjami, obyczajami i wartościami, dzieci rozwijają empatię, zrozumienie i szacunek wobec innych kultur. To ma wpływ na ich postawy i przekonania w dorosłym życiu (Apfelbaum et al., 2008).

Przedszkola to również miejsca, w których można uczyć dzieci, jak rozpoznawać i zwalczać dyskryminację. Warto budować świadomość, że różnice, czy to kulturowe, etniczne, czy inne, nie powinny być powodem wykluczania czy niesprawiedliwego traktowania.

Przedszkole to idealny czas na kształtowanie postaw i wartości u dzieci oraz naukę, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od swojego pochodzenia. To pozwala budować fundamenty społeczeństwa wolnego od dyskryminacji. W przedszkolu można pomagać dzieciom w rozpoznawaniu i zwalczaniu uprzedzeń i stereotypów.

 • Dzieci, które rozumieją, że różnice są czymś naturalnym i wartościowym, są mniej podatne na uprzedzenia.
 • Walka z dyskryminacją promuje empatię i zrozumienie wśród dzieci. Dzieci uczą się rozumieć perspektywę innych osób i rozwijają umiejętność współczucia.
 • Budowanie pozytywnych relacji: Walka z dyskryminacją pomaga w budowaniu pozytywnych relacji między dziećmi. Dzieci, które rozumieją, że są akceptowane i doceniane, są bardziej otwarte na współpracę i wspólne zabawy z rówieśnikami.
 • Zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego: Walka z dyskryminacją od najmłodszych lat może pomóc w zmniejszeniu zjawiska wykluczenia społecznego w przyszłości. Dzieci, które doświadczają dyskryminacji, mogą odczuwać negatywne konsekwencje przez całe życie.
 • Przygotowanie do zróżnicowanego świata: W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, umiejętność rozumienia różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej jest kluczowa. Walka z dyskryminacją pomaga dzieciom przygotować się do życia w takim świecie.

Walka z dyskryminacją w przedszkolu ma ogromne znaczenie. To miejsce, gdzie można kształtować postawy i wartości dzieci, które przekładają się na bardziej sprawiedliwe i otwarte społeczeństwo. Dbałość o to, aby każde dziecko czuło się akceptowane i doceniane, to inwestycja w lepszą przyszłość.

Jak tworzyć inkluzywne i równe środowisko w przedszkolu?

Zacznijmy od edukacji personelu przedszkola. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie wrażliwości kulturowej i różnorodności. Wartości takie jak szacunek, tolerancja i otwartość powinny być wprowadzane jako integralna część programu edukacyjnego. Przedszkola powinny dostarczać dzieciom różnorodne materiały, książki i zabawki, które odzwierciedlają różne kultury i języki. Dzięki temu dzieci mogą lepiej zrozumieć różnorodność świata i rozwijać swoją wyobraźnię. Zaangażowanie rodziców o różnym pochodzeniu kulturowym i językowym jest kluczowe. To rodzice często przekazują dzieciom swoje wartości i tradycje. Tworzenie mostów komunikacji między przedszkolem a rodzinami wspiera budowanie zaufania i zrozumienia. Dzieci uczą się w różnym tempie i na różne sposoby. Pracownicy przedszkola powinni dostosowywać podejście edukacyjne do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. To pozwala na rozwijanie potencjału każdego dziecka. Organizowanie wspólnych wydarzeń i projektów, które angażują dzieci, rodziców i personel przedszkola, pomaga budować wspólnotę. Wspólne doświadczenia wzmacniają więzi społeczne i promują współpracę. Inkluzyjność i równość w przedszkolu, szczególnie w kontekście różnorodności językowej, kulturowej i etnicznej, to klucz do budowania lepszego i bardziej zrozumiałego świata. Dzięki odpowiedniemu podejściu i zaangażowaniu, przedszkola stają się miejscem, w którym każde dziecko jest doceniane i wspierane, niezależnie od swojego pochodzenia. To inwestycja w przyszłość społeczeństwa, które będzie bardziej otwarte i rozumiejące.

 

Bibliografia:
 • 1. Genesee, F. (2015). Second language acquisition in early childhood: Highlights from research. In M. Paradis (Ed.), Input and experience in bilingual development (pp. 51-70). John Benjamins Publishing Company.
 • 2. Apfelbaum, E. P., Sommers, S. R., & Norton, M. I. (2008). Seeing race and seeming racist? Evaluating strategic colorblindness in social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 95(4), 918-932.
Autor Marcela Jankowska

Przeczytaj również