Etapy i kryteria rekrutacji do przedszkoli

Data dodania:

Proces rekrutacji do przedszkoli publicznych w Polsce jest ściśle regulowany przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci. Poznaj etapy procesu rekrutacyjnego oraz kryteria naboru w placówkach publicznych oraz zasady rekrutacji w przedszkolach niepublicznych.

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla kryteriów naboru do przedszkoli publicznych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a szczególnie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (link do Rozporządzenia).

Kto prowadzi postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach publicznych jest prowadzone przez organy prowadzące te placówki, najczęściej są to jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ustawy Prawo oświatowe stosuje się zarówno do przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych, co zapewnia jednolite standardy i kryteria przyjęć. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia przejrzystości procesu i równego traktowania wszystkich kandydatów.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do przedszkoli publicznych przebiega zgodnie z następującymi etapami:

 1. Ogłoszenie naboru – informacje o liczbie dostępnych miejsc i terminach składania dokumentów są publicznie dostępne.
 2. Składanie wniosków – rodzice lub prawni opiekunowie składają wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
 3. Weryfikacja wniosków – sprawdzanie kompletności dokumentów i ich zgodności z kryteriami.
 4. Publikacja wyników – ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji.
 5. Ewentualne postępowanie uzupełniające – w przypadku wolnych miejsc, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego naboru.

Kryteria naboru

Zgodnie z tymi przepisami, do głównych kryteriów należą (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Pierwszeństwo posiadają dzieci zamieszkałe w danej gminie, ale Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola jeżeli dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

Dodatkowe powstępowanie rekrutacyjne

Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne ogłasza się w terminie do końca sierpnia, gdy po pierwszym naborze pozostaną wolne miejsca.  W takim przypadku organ prowadzący może zdecydować o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów, które będą dostosowane do aktualnej sytuacji i potrzeb przedszkola. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryteria te muszą być jednak zgodne z ogólnymi zasadami ustawy i nie mogą dyskryminować żadnego z kandydatów.

Sytuacja sześcioletnich dzieci w rekrutacji

Jeśli sześcioletnie dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji, organ prowadzący ma obowiązek znalezienia alternatywnego miejsca. To może obejmować inne przedszkola publiczne, klasy przedszkolne w szkołach podstawowych lub inne formy edukacji przedszkolnej.

Wpływ wielodzietności, niepełnosprawności i samotnego wychowywania

Te aspekty są podkreślone w przepisach jako dodatkowe kryteria, które mogą zwiększać szanse dziecka na przyjęcie. Przykładowo, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej określa, że dzieci z rodzin wielodzietnych lub niepełnosprawnych dzieci mogą otrzymać dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.

Przedszkola niepubliczne

Zasady naboru do przedszkoli niepublicznych mogą się różnić, gdyż są one ustalane przez organy prowadzące te placówki. Przedszkola te mogą opracować własne kryteria przyjęć, które nie muszą ściśle odpowiadać przepisom dotyczącym przedszkoli publicznych. Mimo to, kryteria powinny zapewnić nie dyskryminujący proces rekrutacyjny oraz zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe zasady rekrutacji muszą być opisane w statucie przedszkola.

Podsumowanie

Rekrutacja do przedszkoli publicznych jest ściśle regulowana prawnie, co zapewnia równy dostęp do edukacji przedszkolnej. Przepisy te mają na celu stworzenie sprawiedliwego systemu, który uwzględnia różnorodne potrzeby dzieci i rodzin. Przedszkola niepubliczne, choć mają więcej swobody w kreowaniu własnych zasad, również powinny w statucie opisać zasady rekrutacji do placówki. Aplikacja Kidsview zawiera moduł rekrutacji umożliwiający publikacje formularzy rekrutacyjnych, zarządzanie procesem rekrutacji oraz automatyczne generowanie umów do podpisu. Poznaj prostą i wygodną rekrutację z Kidsview!

Autor Jakub Michalski

Przeczytaj również